هر آنچه که به دنبال آن هستید را بیابید...

راهنمای نگارش مقالات

پ
دستورالعمل تنظیم مقالات:
  1. مقاله باید به زبان فارسی نوشته شود و از نظر املائی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.
  2. مقاله باید روی کاغذ A4 و حداکثر در 8 صفحه به صورت دو ستونی تهیه شود.
  3. فاصله خطوط از یکدیگر در حدود 6 میلی متر باشد.
  4. قلم های مورد استفاده در بخش های مختلف مقاله
عنوان مقاله: بی نازنین پررنگ 18
نام نویسنده: بی نازنین 12
عناوین بخش های سطح 1: بی نازنین پررنگ 14
عناوین بخش های سطح 2: بی نازنین پررنگ 13
عناوین بخش های سطح 3: بی نازنین پررنگ 12
متن چکیده و کلمات کلیدی: بی نازنین پررنگ 11
زیرنویس و آخر نویس: بی نازنین 10
عناوین شکل ها و جدول ها: بی نازنین پررنگ 10
متن شکل ها و جدول ها: بی نازنین 9
فرمول ها: بی نازنین 11
مراجع: بی نازنین 10
متن مقاله: بی نازنین 11
 
مقاله باید شامل موارد زیر باشد:
الف: عنوان مقاله
ب: نام نویسنده و یا نویسندگان و سازمان متبوع 
ج: کلید واژه
د: مقدمه که گویای مسئله مورد بحث و نتیجه باشد.
هـ : شرح مقاله و روش تحقیق
و: نتیجه گیری
ز: فهرست مراجع 
 
اشتراک گذاری
لینک ورود کارگاه های مجازی دوره های HSE
روز شمار همایش :اتمام همایش
سامانه کاربران
سامانه داوران
تاریخ های مهم
  • تاریخ همایش (1399/07/23)
  • آغاز ثبت نام (1399/06/11)
  • مهلت ارسال چکیده مقالات (تمدید شد) (1399/06/27)
  • مهلت ارسال اصل مقالات (1399/06/29)
حامیان

پوسترپوستر